Werkwijze


Naast het dagelijks bestuur ‘DB’ (voorzitter, secretaris, penningmeester en plaatsvervangers) wordt de wijkraad bijgestaan door de volgende structurele werkgroepen en werkgroepen van tijdelijke aard voor specifieke doeleinden:

  • Kijk op de wijk
  • Duurzaamheid & Milieu
  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeerszaken
  • Communicatie & PR
  • Groen-/snoeidagen

De werkgroepen ontwikkelen, bestuderen en onderzoeken de zaken die zij voor de wijk van belang achten. Vervolgens bepalen de werkgroepen een standpunt en brengen daarover advies uit aan de wijkraad.

Indien de wijkraad met het uitgebrachte advies kan instemmen, brengt het dagelijks bestuur het standpunt ter kennis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch of een van de andere partijen waarmee overleg van belang is.

De werkgroepen worden volgens de statuten bemand door minimaal één lid van de wijkraad en verder door een aantal wijkbewoners.

Zaken welke niet door de werkgroepen kunnen worden behandeld, worden door de voltallige wijkraad besproken en voorzien van een standpunt.
Spoedeisende zaken kunnen door het dagelijks bestuur van de wijkraad zelf worden behandeld, waarna zo spoedig mogelijk een terugkoppeling naar de wijkraad dient plaats te vinden.

Het bestuur heeft hiervoor de machtiging van de wijkraad.


© Wijkraad Hintham